Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
49

OGŁOSZENIE KONSULTACJI

projektu uchwały w sprawie Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.

Działając na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą oraz Uchwały Rady Gminy Komorniki Nr LII/357/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Komorniki przedkłada do konsultacji projekt Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na 2024 rok (zwany dalej Programem).

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Komorniki do przedkładania pisemnych propozycji zadań i uwag do projektu uchwały w sprawie Programu na 2024 rok.

Propozycje należy wnosić na formularzu konsultacji stanowiącym załącznik do Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Komorniki nr LII/357/2010 z dnia 25.10.2010 r.

Termin konsultacji: od 3 do 24 października 2023 r.

Formy konsultacji:

Wnioski i opinie prosimy przesyłać w formie elektronicznej, na adres e-mail: oswiata@komorniki.pl

Za przeprowadzenie konsultacji społecznych, w tym za przygotowanie projektu, udzielanie wyjaśnień i przyjmowanie opinii, odpowiedzialny jest Referat Oświaty i Spraw Społecznych.

Wszelkich informacji udziela Kamila Polowy, pok. nr 16 (parter), tel. 61 8100 695.

Podsumowanie konsultacji: spotkanie podsumowujące konsultacje odbędzie się we wtorek,
24 października 2023 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy Komorniki.

Podstawa prawna:

– Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr LII/357/2010 z dnia 25 października 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

– Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 t.j.).

Do pobrania:

źródło: UG Komorniki