Ministerstwo zapowiada zmiany podatkowe związane z pomocą dla Ukraińców

Ministerstwo zapowiada zmiany podatkowe związane z pomocą dla Ukraińców

Od momentu rosyjskiego ataku na Ukrainę do Polski przybyło ponad pół miliona uchodźców. Otrzymują oni pomoc od polskich obywateli i firm. Jak poinformowano w rządowym komunikacie, Ministerstwo Finansów pracuje nad nowymi preferencjami dla podatników wspierających uchodźców z Ukrainy.

Jak zauważono w opublikowanym w czwartek na stronach Ministerstwa Finansów komunikacie, osoby poszkodowane w wyniku zbrojnej agresji na Ukrainę, które przybywają z terytorium tego kraju do Polski, otrzymują wsparcie materialne od wielu podmiotów.

"Pomoc niesiona jest zarówno przez wolontariuszy będących osobami fizycznymi, jak i przez fundacje, stowarzyszenia, OPP i inne organizacje społeczne, a także przez osoby prawne. Dla tych, którzy pomagają i chcą pomagać, przewidzieliśmy ułatwienia podatkowe. Obok istniejących już preferencji dla darczyńców wprowadzamy też ulgi dla obdarowanych obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Polski z Ukrainy, co pozwoli im w pełni skorzystać z ofiarności Polaków. Pracujemy też nad kolejnymi rozwiązaniami podatkowymi" – powiedział cytowany w komunikacie resortu wiceminister finansów Artur Soboń.

Darowizna odliczana od podstawy opodatkowania

MF przypomniało, że obowiązujące już dziś przepisy pozwalają na odliczenie od podatku określonych darowizn przekazywanych zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej. Dotyczy to m.in. darowizn przekazywanych na działalność pożytku publicznego. Taką działalność prowadzą organizacje pozarządowe (NGO), którymi są zarówno Organizacje Pożytku Publicznego (OPP), jak i niemające takiego statusu fundacje i stowarzyszenia. Preferencja podatkowa dotyczy darowizn przekazywanych na rzecz takich organizacji działających na terenie UE i EOG.

"Przekazaną im wartość darowizny odlicza się od podstawy opodatkowania, którą jest kwota dochodu. W przypadku osób fizycznych (PIT) odliczenie może wynieść maksymalnie do 6 proc. dochodu. W przypadku firm (CIT) – do 10 proc. dochodu. Z tych preferencji mogą korzystać wszyscy, którzy pomagają, również osoby i firmy, które pomagają Ukrainie. Tym samym osoby i firmy, które pomagają Ukrainie, przekazując zarówno pieniądze, jak i dary rzeczowe za pośrednictwem działających na terenie UE i EOG organizacji pozarządowych, mogą zmniejszać swoje obciążenie podatkowe, odliczając darowizny w rocznym zeznaniu PIT lub CIT" – podano w komunikacie MF.

Resort przypomniał jedynie, że dla skorzystania z tej ulgi trzeba udokumentować fakt przekazania darowizny. W przypadku darowizny pieniężnej konieczny jest dowód wpłaty na rachunek bankowy, a przy darowiźnie rzeczowej - dokument wskazujący dane darczyńcy i wartość darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu.

Jak wskazano w komunikacie, z tej ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczający się przy użyciu PIT-36 (formularza służącego rozliczeniu przychodów opodatkowanych według skali podatkowej), PIT-37 (formularz służący rozliczeniu przez osoby fizyczne przychodów opodatkowanych według skali podatkowej), PIT-28 (jest to formularz przeznaczony dla podatników, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych), CIT-8 (to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu – poniesionej straty – przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych), CIT-8AB (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu – poniesionej straty – przez podatkową grupę kapitałową).

"Jednocześnie obdarowany przez organizację pozarządową obywatel Ukrainy nie musi płacić PIT. Korzystanie z pomocy humanitarnej organizacji pozarządowych nie generuje bowiem obowiązku podatkowego w tym podatku" – zaznaczono w komunikacie MF.

Resort przypomniał również, że odliczeniu od dochodu podlegają również już dzisiaj darowizny przekazane na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi. Taka darowizna również odliczana jest od dochodu i pozwala na odliczenie ekwiwalentu, który przysługiwałby dawcy z tytułu przekazania krwi lub osocza. Ulga dla krwi i osocza jest jedną z ulg z tytułu darowizn, zatem limity kwotowe rozpatruje się w jej przypadku łącznie z darowizną na rzecz pożytku publicznego. Tym samym łączny limit wszystkich tych darowizn (ich suma) w roku podatkowym nie może przekroczyć wartości 6 proc. dochodu podatnika.

Ukraińscy uchodźcy przybywający pociągiem do PrzemyślaPAP/EPA/MIGUEL A. LOPES

Zmiany w podatku od darowizn

"W Ministerstwie Finansów trwają również prace, które pozwolą obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium RP z Ukrainy nie płacić podatku od spadków i darowizn od darowizn. Zostanie wprowadzone zwolnienie z tego podatku dla nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy własności rzeczy lub praw majątkowych. Zwolnienie będzie obowiązywało od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r." – powiedział wiceminister Artur Soboń.

Według komunikatu MF, obecnie osoby otrzymujące darowizny nie płacą podatku z tego tytułu, o ile wartość świadczenia (pieniężnego lub rzeczowego) nie przekracza 4902 zł w ciągu pięciu lat. W przypadku czteroosobowej rodziny oznacza to kwotę 19 tys. 608 zł (po 4902 zł na każdą osobę).

"Pomoc osobom dotkniętym działaniami wojennymi na Ukrainie przekazywana jest również przez firmy. W związku z tym umożliwimy zaliczanie takiej pomocy, niesionej za pośrednictwem szerokiego spektrum organizacji, do kosztów uzyskania przychodów" – powiedział wiceminister Soboń.

Zaliczenie do kosztów podatkowych

Resort podał także, że trwają prace nad rozwiązaniami umożliwiającym zaliczenie do kosztów podatkowych – zarówno w PIT i CIT – wydatków na wytworzenie lub ceny nabycia rzeczy i praw będących przedmiotem darowizny w okresie od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy. Nowe przepisy będą dotyczyć darowizn przekazanych: organizacjom pozarządowym (również z Ukrainy), jednostkom samorządu terytorialnego, Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, podmiotom wykonującym działalność leczniczą oraz z zakresu ratownictwa medycznego na terytorium Polski i Ukrainy.

"Kosztem uzyskania przychodów będą również koszty poniesione z tytułu nieodpłatnych świadczeń, a więc np. darmowej pomocy medycznej na rzecz organizacji pozarządowych. Skorzystają na tym przedsiębiorcy (lekarze, weterynarze), którzy w ramach swojej działalności chcą pomagać i oferować swoje usługi za darmo obywatelom Ukrainy" – podano w komunikacie MF.

Zwolnienie z podatku dochodowego

MF dodało, że z podatku dochodowego zostaną zwolnione także świadczenia uzyskiwane od zwykłych osób fizycznych i firm przez obywateli Ukrainy przybywających z tego kraju na terytorium RP. Chodzi o podatek, do zapłaty którego zobowiązana jest osoba otrzymująca takie świadczenie. Obecnie nie jest nim objęta pomoc otrzymana za pośrednictwem organizacji pozarządowych (NGO), ale podatek uregulować trzeba, gdy wsparcie pochodzi bezpośrednio od osoby fizycznej czy przedsiębiorcy.

"Nowe przepisy zwolnią z PIT wszelkie świadczenia, niezależnie od ich rodzaju (pieniężne, rzeczowe oraz nieodpłatne). Ustawa nie będzie tych świadczeń szczegółowo wymieniać ze względu na ich dużą różnorodność, uzależnioną od sytuacji w jakiej znalazł się uchodźca. Taką nieopodatkowaną pomocą może być np. udostępnienie lokalu mieszkalnego, zapewnienie żywności, sfinansowanie leczenia czy też opłacenie nauki i kursów pozwalających na zmianę kwalifikacji zawodowych" - powiedział, cytowany w komunikacie, Artur Soboń.

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MIGUEL A. LOPES